IMA – Försteget Uppsala

Försteget är en inriktning inom Magelungen gymnasiums  individuella alternativ (IM)

Syftet är att elev som är mellan 16-19 år och som av olika anledningar inte har fått betyg i grundskolans ämnen och därför inte är behörig till ett Nationellt program ska få inspiration och motivation till vad hen vill göra efter Försteget. Försteget ska leda till att eleven börjar läsa skolämnen/kurser inom ramen för IMA, annat ordinarie gymnasieprogram och/eller praktik.

Innehåll och upplägg

  • Försteget startar med en individuell kartläggning på ca 4-6 veckor där vi tillsammans med elev bl.a. undersöker tidigare skolgång och vad som fungerat bra, vad som varit svårt samt andra eventuella behovsområden.
  • Kartläggningen övergår sedan i tre temaperioder där vi via grupparbeten och individuella samtal arbetar med följande frågeställningar:

–  Vem är jag?

–  Vad vill jag?

–  Hur når jag dit?

Mål

Målet med arbetet är att det i slutet av höstterminen ska leda fram till ett medvetet val mot skola eller praktik (detta arbete kan gå både fortare eller ta längre tid och vi anpassar oss efter varje elevs individuella förmåga till när nästa steg är möjligt).

  • Om hen väljer skola finns möjlighet att delta i vissa ämnen inom IMA Magelungen. Elev förbereds i övrigt för att till kommande höst fullt ut delta i IMAs gymnasieprogram.
  • Vid val inriktning praktik kommer Försteget hjälpa till att hitta praktikplatser samt träna hen i de färdigheter som behövs för att en praktik ska fungera. Vi följer med ut till praktiken och säkerställer att det blir en utvecklande och meningsfull sysselsättning.

*Försteg = företräde, försprång, fördel

Kontaktpersoner

Linda Altemark

Skolkurator / arbetsledare IMA Försteget


linda.altemark@magelungen.com