SPIRA

  • Skola – Praktik – Individ – Arbete

Målsättning och idé

En allt större grupp unga vuxna i åldern 16-20 år befinner sig idag utan varken fungerande skolgång eller annan sysselsättning. Forskning visar att just en fungerande skolgång eller annan daglig sysselsättning är en av de största skyddsfaktorerna mot utanförskap och minskar risken för bland annat psykisk ohälsa, social isolering och missbruk.
SPIRA är en öppenvårdsinsats för denna grupp med målsättning att genom individfokuserat, relationellt arbete stärka ungdomen så att denne med stöd kan få och bibehålla en meningsfull vardag. Insatsen kan vara ett komplement vid problematisk skolfrånvaro eller beviljad från KAA, socialtjänsten eller landstinget.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån 3 faser – Kartläggning, genomförande och avslut.

Kartläggning
Arbetet inleds med en kartläggning i 6 veckor där vi bl.a. undersöker bakgrund, hälsa och tidigare skolgång. Vi ser vilka tidigare svårigheter som funnits men även vilka drömmar och mål ungdomen har. Kartläggningen mynnar ut i en rekommendation om vilket stöd ungdomen behöver framåt.

Genomförande
Om uppdragsgivare efter kartläggning och rekommendation finner SPIRA som lämplig insats även vid genomförande och avslut, sker detta utifrån en konkret utformad genomförandeplan, där SPIRA stegvis hjälper ungdomen tillbaka till skola alternativt bistår i letandet efter praktik/arbetsplats samt ser till att ungdomen kommer dit.
Genomförande utförs av en av våra utbildade socionomer, eller någon med likvärdig utbildning, som fungerar som samordnare. Denne möter upp och stöttar ungdomen där den befinner sig. Ett individuellt upplägg skräddarsys efter ungdomens behov som framgår i genomförandeplanen.

Avslut
Består av stöd i att bibehålla skola/annan sysselsättning,successiv utfasning av insatsen samt utvärdering.

Genom SPIRA får ungdom och andra berörda aktörer en förståelse för ungdomens svårigheter och på så sätt kan rätt resurser läggas på rätt saker. Detta genererar en stabil grund för ungdomens fortsatta utveckling mot en välfungerande tillvaro.

Vi kan även erbjuda träningslägenheter i Magelungen BO.

Kontaktpersoner

Marie-Therese Ayoub Petersson

Chef Magelungen BO Stockholm

070 43 003 16
marie-therese.ayoub@magelungen.com

Joakim Börjlind

programansvarig IMA-Försteget

072 300 90 37
joakim.borjlind@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.