SPIRA

  • Skola – Praktik – Individstöd – Relationsskapande – Arbete

En öppenvårdsinsats för unga vuxna i åldern 16 – 22 år som av olika anledningar saknar en fungerande vardag och/eller en daglig sysselsättning. SPIRA vänder sig till unga vuxna med varierande problematik såsom återkommande konflikter med föräldrar, skola eller andra delar av vuxenvärlden. Det kan även röra sig om andra svårigheter kopplade till att hantera sociala relationer och/eller riskbeteende för att utveckla missbruk eller kriminalitet samt även psykiatrisk problematik.

SPIRA kan vara den första öppenvårdsinsatsen som beviljas från socialtjänsten, och/eller ses som en del i en vårdkedja där den unge innan varit beviljad andra öppenvårdsinsatser eller institutionsplacering. SPIRA kan också vara en insats för de ungdomar som faller under kommunernas aktivitetsansvar och som inte går i gymnasiet. Där blir SPIRA:s primära uppgift att stötta ungdomarna tillbaka till skolan alternativt till annan sysselsättning.

Målsättning och idé 

Forskningen visar att en daglig sysselsättning och en vardaglig fungerande struktur är en av de största skyddsfaktorerna mot utanförskap samt minskar risken för bland annat psykisk ohälsa, social isolering och missbruk. Därmed är SPIRA:s målsättning att:

Genom individfokuserat relationellt arbete stärka individen så pass att denne med stöd kan skapa och bibehålla en meningsfull vardag med sysselsättning och på så vis förebygga ett liv i utanförskap.

Vi som arbetar har alla adekvata högskoleutbildningar samt vidare utbildningar.

Arbetssätt

SPIRA fokuserar på viktiga skyddsfaktorer såsom fungerande daglig sysselsättning och en funktionell vardag. Förhållningssättet i vårt arbete är lösningsfokuserat, salutogent med ett tydligt fokus på det relationella. Det faktiska arbetet baseras på framarbetade faser:

  • Inledningsfasen –med strukturerad kartläggning,
  • Genomförandefasen – upprättande av genomförandeplan, letande efter aktuell sysselsättning, ungdomen integreras i sysselsättning,
  • Vidmakthållandefasen/avslutningsfasen – uppföljning och stöd i att bibehålla sysselsättning/struktur, utfasning av kontakten och utvärdering.
    Kopplat till varje ungdom finns en ansvarig samordnare vars uppgift är att möta upp och stötta ungdomen där denne befinner sig.

Hur ofta samordnaren träffar den unge är beroende på den unges individuella behov samt vart i processen ungdomen befinner sig, träffarna kan ske hemma, i skolan, på sysselsättningsplatsen, genom att följa ungdomen till exempelvis vårdgivare osv.

Utöver den modell som presenterats ovan kan vi inom ramen för Spira även erbjuda endast en kartläggning. Vi kan även erbjuda coachuppdrag på timmar där uppdraget utformas tillsammans med den unge och socialtjänsten utifrån antal timmar och behov.

Det relationella perspektivet är centralt i alla faser. För att skapa förutsättningar för att insatsen ska utmynna i en positiv förändring för den unge ser vi det som nödvändigt att ha en god arbetsallians med både den unge och den unges omgivande nätverk om den unge är under 18 år.

Kontaktpersoner

Marie-Therese Ayoub Petersson

Chef Magelungen BO

070 43 003 16
marie-therese.ayoub@magelungen.com

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.