FUNKA Familjehem

Vanligtvis kopplas vårt behandlingsteam på ett av socialtjänstens egna familjehem t ex inför en placering eller när en pågående placering är i gungning. Magelungen har ett fåtal egna familjehem.

Läs mera om FUNKA + behandlingsfamilj

Metod

Programmet har sin teoretiska grund i social inlärningsteori, vilket innebär en utgångspunkt i att barnets/ungdomens problembeteende är inlärda och att det är möjligt att lära in nya mer funktionella beteende. Anknytningsteori och det systemiska perspektivet utgör också en viktig metodgrund i programmet. I programmet använder vi metoder som i forskning visat sig framgångsrika för att påverka och förändra beteenden. Positiv samvaro mellan barn och familjehem, fungerande skola och fritid är tre sådana områden som vi därför lägger stor vikt vid.

Insats

Behandlingen har som mål att skapa förutsättningar för att barnet/ungdomen ska kunna bo tryggt i familjehemmet under långt tid, utan oplanerade avbrott och omplaceringar. Behandlingen inleds med en kartläggning för att få en så bred och tydlig bild av styrkor och problemområden för att på bästa sätt lägga fram en behandlingsplan lämpad för både den unga och familjehemmet. Vi hjälper och instruerar familjehemmet i metoder som syftar till att uppmuntra barnets goda beteenden och hjälpa dem att minska tjat och konflikter. Familjehemmet ges även verktyg/stöd att hantera vanliga problembeteenden.

I teamet ingår vanligtvis två – tre behandlare; en behandlingsledare som bland annat jobbar med familjehemmet, en barn/ungdomsbehandlare som arbetar med den unge och en familjebehandlare som jobbar med biologiska föräldrar (i de fall där det ingår i uppdraget).

Behandlingen pågår i ca 12 – 18 månader.

Våra enheter

Nedan hittar du våra enheter tillhörande detta område.