Skolnärvarokonferensen 2019

 

 

Skolnärvaro är ett mycket angeläget ämne. Till denna konferens belyser vi frågan ur många perspektiv som alla har något gemensamt: hur förebygger vi frånvaro och hur främjar vi närvaro i skolan. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter inom området samt människor med egna erfarenheter av problematisk skolfrånvaro. Välkommen till Stockholm den 13-14 november!

För dig som arbetar med behandlingsinsatser vid problematisk skolfrånvaro anordnas i anslutning till konferensen en workshopdag med konkreta verktyg och metoder vad gäller behandlingsinsatser vid problematisk skolfrånvaro. Som deltagare på konferensen deltar du på workshopdagen till ett rabatterat pris (1595 kr mot ordniarie 2495kr). Workshopsdag 15 nov 

Här kan du ladda ned programmet för konferensen:
Skolnärvarokonferensen 2019 program

Föreläsare

 

Elevhälsans roll vid skolfrånvaro.

Johan Hallberg har arbetat med frågor kring elevhälsa, stöd och anpassningar, bl.a. på uppdrag av Skolverket och SPSM och är också ledamot i Skolforskningsnämnden.
Johan delar med sig av teori och praktik från många års framgångsrikt arbete.

Johan Hallberg är rektor i Kolsva skolområde.

 

 

 

Skolans roll vid skolfrånvaro
Vissa elever kommer inte skolan under kortare eller längre perioder. Andra elever kommer inte alls eller kommer ofta för sent. Några elever är i korridoren men inte på lektionen. Gemensamt för dem är att skolfrånvaron är ett problem men orsakerna är många och komplexa och lösningarna som behövs kan skilja sig åt.
Skolan spelar en central roll i att upptäcka skolfrånvaro, kartlägga orsakerna och anpassa miljön i skolan. Elever, föräldrar och skola känner sig ofta maktlösa kring hur man bäst möter problem kring skolfrånvaro. Det finns ett stort behov av kunskap om vilka åtgärder som fungerar och hur man genomför dem i den enskilda skolan.
Under föreläsningen berättar Peter Friberg hur skolan kan säkerställa att man klarar sitt uppdrag att tidigt upptäcka frånvaro och att lyckas med att sätta in tidiga insatser som ger god effekt. Med rätt förebyggande åtgärder och rätt insatser kan vi öka chansen att fler elever lyckas i skolan.

Peter Friberg är legitimerad psykolog och utbildningsansvarig på Magelungen. Peter har sin bakgrund i öppenvården där han arbetat med hemmasittare och ungdomar med antisocial problematik.

 

Maria och Christian Persman är föräldrar till två söner, 17 och 15 år, och har båda sina professioner inom skolan. Maria som specialpedagog och arbetar med elever i skolfrånvaro och Christian, som under flera år varit grundskolechef, arbetar idag som utvecklingsledare och projektledare. De har föräldraerfarenhet av långvarig skolfrånvaro och delar med sig av tankar, upplevelser och insikter. Ett mycket uppskattat inslag på tidigare konferens där professionella fått ta del av Maria och Christians erfarenheter.

 

Marit Sahlström är är pedagog och författare och har under tio år arbetat online med hemmasittande elever i projektet Oneeighty.Har även skrivit romanen ”Och runt mig faller världen” med fokus på att vara anhörig till psykisk ohälsa.

 

 

 

Insatser som utgår från elevens behov och ger förutsättningar för ökad skolnärvaro – hur arbetar vi för att de ungas röster ska bli hörda?
I det här passet får vi veta mer om hur kartläggning hjälper oss att förstå orsakerna till omfattande skolfrånvaroproblematik.

Ia Sundberg Lax och Robert Palmér pratar om betydelsen av att göra kartläggning innan åtgärder sätts in och beskriver hur de arbetar med att få eleven delaktig.

Ia är chef för Magelungens hemmasittarenhet och Robert är metodansvarig för Magelungens behandlingsprogram HSP (Hemmasittarprogrammet). De har gedigen klinisk erfarenhet av att arbeta behandlande i hemmasittarärenden.

Tillsammans med Peter Friberg kommer Ia och Robert att hålla i Workshopsdagen där fokus kommer att ligga på kartläggning och konkreta verktyg från Magelungens HSP -modell.

Johan Strömbeck är forskningsansvarig på Magelungen. Johan kommer att presentera delar av forskningsrapporten på Magelungens Hemmasittarprogram. HSP är ett KBT-baserat program för att hjälpa hemmasittare tillbaka till skolan.

 

 

 

 

 

Anders Ströberg är Enhetschef Barn- och utbildningsförvaltningen – Habo kommun.Anders jobbar förvaltningsövergripande inom kommunen med samverkan för att utifrån barn- och ungas perspektiv ge de förutsättningar till en god uppväxtmiljö efter deras behov. I detta finns också en nära samverkan med polis, räddningstjänst, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen. Han finns med i olika nätverk, som jag både leder och representerar i. Nätverken har som grund att skapa samsyn kring hur samverkan ska ske på bästa sätt utifrån barnets bästa.Han jobbar också direkt mot vårdnadshavare som är i behov av stöd i att säkerställa att deras barn får rättigheter tillgodosedda, ofta då med insatser från flera aktörer. Då hjälper han familjen att samordna och koordinera de olika insatserna. Anders föreläser och delar med sig av sina erfarenheter kring samverkan. Med sig har Anders även John Ygemar som är Ungdomscoach i Habo kommun.

 

Malin Khoso är leg psykolog & leg psykoterapeut på Magelungen. Hon har tidigare arbetat på BUP´s specialistenhet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Malin handleder idag personal inom skola och socialt arbete i att skapa trygga och inkluderande miljöer för barn med NPF. Malins pass handlar om hur man som skola kan ta de första stegen för att . NPF-säkra sin verksamhet.

Information

Datum
13 november - 14 november

Tid
9.00-16.00 se program

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Convendum konferens Katarinavägen 15 i Stockholm

Mat och dryck
Dagkonferens med Fika-lunch-Fika

Vad ingår
Early bird pris 3995 kr fram 15 september Därefter 4995 kr

Upplägg
2 dagarskonferens med valbar workshopdag. Anmälan är bindande från och med 30 dagar innan konferens. Det är möjligt att skicka ersättare vid förhinder. Workshopsdag fre 15/11: 1495 kr (ord.pris 2495) ange Skolnärvarokonferensen i anmälan.

Pris
4995 kr exkl. moms

Anmäl dig