Hot och våld i arbetslivet – prevention och intervention

Inom många verksamheter är hot och våld vanligt förekommande. Skola, socialtjänst, HVB-hem och LSS-boenden är exempel på arbetsplatser där medarbetare ofta hanterar våld i vardagen. Enligt SCB har antalet anmälningar om hot och våld i arbetslivet fördubblats sedan 2012.

För att minska hot och våld i arbetslivet behövs både ökad kunskap om hur man arbetar förebyggande, men också ökade färdigheter hos medarbetare för att på ett bättre och mer säkert sätt kunna hantera hotfulla situationer.

Såväl elever och boende som medarbetare har rätt till en god arbetsmiljö där man kan känna sig trygg och säker. Mycket hot och våld går att undvika genom att arbeta förebyggande, till exempel med bra rutiner och genomtänkta handlingsplaner. Det finns också konkreta verktyg när det gäller bemötande av hot och våld, som visat sig effektiva.

Låt din arbetsplats bli en av dem som aktivt arbetar mot hot och våld!

Huvudteman för konferensen är alltså:

  • Hur kan vi förebygga hot och våld?
  • Hur kan vi minska förekomsten av hot och våld?
  • Hur agerar vi på bästa sätt om våld och hot uppstår?

 

 

Hör Aiman Jihar Skolchef och rektor på Magelungen berätta om konferensen

Hör Petter Marklund berätta om konferensen

Föreläsare: (Fler inslag tillkommer)

Maria Bauer. Maria är expert på bemötande av aggressiva individer och hon tillämpar den senaste forskningen. Hon har utvecklat unika arbetssätt för att förebygga våld och har tillsammans med professor Marianne Kristiansson, Karolinska institutet har Maria skrivit boken Hot och våld på jobbet (Studentlitteratur, 2012). Maria har på ett nytt sätt belyst problem som kan uppstå på arbetsplatsen och hennes strategier för konflikthantering är nydanande. Maria har stor förmåga att förklara och lära ut komplexa och svåra saker på ett enkelt och lättbegripligt sätt.

 

 

 

 

Mikael Hellstadius. Vid förekomst av hot och våld på arbetsplatser finns en mängd juridiska hänsyn att ta som arbetsgivare, medarbetare, elev, brukare eller klient. Vilka skyldigheter och vilket ansvar har huvudmannen? Mikael är jurist och kommer att prata om de viktigaste juridiska aspekterna när det gäller hot och våld inom skola och socialt arbete.

 

 

 

 

 

 

Siv-Britt Björktomta  Hedersrelaterat våld – ett komplext socialt problemområde. Siv-Britt är socionom och fil dr i socialt arbete. Hon har sedan 2002 arbetat som projektledare, forskare och föreläsare med frågor som rör hedersproblematik. Hennes fokus är förebyggande arbete och familjerelationer ur döttrars perspektiv.

 

 

 

 

 

 

Petter Marklund. Lågaffektivt bemötande består av metoder och förhållningssätt som syftar till att förebygga och hantera problemskapande beteenden inom skola och behandlingsarbete. Hur kan vi, genom att ställa krav på rätt nivå, skapa ett klimat baserat på goda och positiva förväntningar på till exempel elever och klienter? Hur bör vi arbeta förebyggande för att undvika destruktiva beteenden och konflikter?

 

 

 

 

 

Peter Friberg Peter är leg psykolog och chef för Akademi Magelungen och en Sveriges mest anlitade föreläsare. Han kommer i denna föreläsning att berätta om forskning kring mobbning och utanförskap, hur man kan arbeta förebyggande mot mobbning samt hur man bäst arbetar i akuta fall av mobbning

 

 

 

 

Erik Koskinen Genom att skapa tydliga och genomarbetade säkerhetsplaner kan man förebygga och förhindra mycket av det hot och våld som uppstår i arbetslivet. Erik är socionom med vidareutbildning inom KBT och neuropsykiatri. Han kommer att ge verktyg för arbete med säkerhetsplaner och analyser av situationer som riskerar att eskalera till våld.

 

 

 

 

Hot och våld i arbetslivet – fakta och Statistik

”Sedan 1980-talet har andelen förvärvsarbetande som har varit utsatta för hot eller våld i arbetet ökat från 2 till 5 procent. Hot och våld i arbetet drabbar kvinnor i större utsträckning än män.”

Källa: Statistiska centralbyrån

Läs mer: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/levnadsforhallanden/levnadsforhallanden/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulf-silc/pong/statistiknyhet/undersokningarna-av-levnadsforhallanden-ulfsilc6/

Hot och våld inom Socialtjänsten

”De flesta kommuner brister i sin introduktion av nya socialsekreterare och det finns stora problem med hot och våld ute på socialkontoren. Mer än var tredje person inom yrket uppger att de blivit utsatta för våld eller hot om våld.”

Arbetsmiljöverket har granskat arbetsmiljön för socialsekreterare i hälften av landets kommuner. Tillsynen visar på allvarliga brister och en ohälsosam arbetsmiljö, där hot och våld samt trakasserier är vanligt förekommande. Efter inspektionen fick samtliga 145 granskade socialkontor krav på förbättringar.

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer: file:///C:/Users/Konto1/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/FUI2029T/slutrapport-socialsekreterares-arbetsmiljo.pdf

Hot och våld på HVB- och LSS-boenden

Det är så vanligt med slag, fula ord, rivmärken och annat att personalen nästan upplever en immunitet mot det.

Peter Burman, projektägare för tillsynen på Arbetsmiljöverket till Sveriges Radio.

Arbetsmiljöverket har i sin nationella tillsyn av LSS- oh HVB-hem konstaterat att en stor del av personalen utsätts för hot och våld och att cirka 40 procent av sjukskrivningarna bland personalen på hemmen har sin grund i detta. På andra arbetsplatser är motsvarande siffra sju procent. Runt 70 procent av de boenden som hittills granskats sedan april 2018 har brister som måste åtgärdas. Arbetsmiljöverkets nationella tillsyn fortsätter under 2019.

Källa: Sveriges Radio P4 Väst, 2018-12-04

Läs mer: https://www.svd.se/av-inleder-inspektionsinsats-mot-hot-och-vald

Hot och våld i skolan

Siffror från Arbetsmiljöverket visar att anmälningar om fysiskt våld i grund- och gymnasieskolan har ökat med 129 procent mellan åren 2012 och 2017. Anmälningar om hot har under samma period ökat 46 procent. Verket slår också fast att antalet anmälningar om våld ökar mer i skolan än på andra arbetsplatser.

Källa: Arbetsmiljöverket

Stor satsning för att minska hot och våld i arbetslivet

”Regeringen pekar i sin arbetsmiljöstrategi på att det behövs insatser för att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket påbörjar därför en nationell inspektionsinsats som kommer att pågå 2018-2021. Projektet ska bidra till att en högre andel av landets arbetsgivare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete med fokus på hot och våld samt de organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågorna.”

Källa: Arbetsmiljöverket

Läs mer: https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/inspektioner-utredningar-och-kontroller/inspektion/aktuella-inspektioner/hot-och-vald/?hl=inspektion lss hvb

Anmälningar om hot och våld i skolor fortsätter att öka

Arbetsmiljöverket har valt ut några fall de tusentals anmälningar som kommit in:

”Vi hade samling med eleverna då en elev började springa omkring i rummet. Jag satt med ryggen till i en tygfåtölj och fick en spark i ryggen av eleven. Detta resulterade i smärta i ryggen i ca två dygn.”

”Undervisade en elev då eleven plötsligt blir högljudd, kastar möbler och börjar sparka flera gånger på mina ben. Höll då om eleven som då tog ett fast grepp om mitt hår och vägrar släppa. Håller i håret tills en annan lärare får loss elevens grepp. Detta tar ca 3 minuter. Händelsen resulterade i smärta i hårbotten under ca ett dygn.”

”En upprörd förälder dödshotade först en förskollärare och när förskolechefen skulle försöka att lugna ner föräldern dödshotade han även henne. Han vände sig mot henne och skrek att han skulle döda henne. Avståndet till ansiktet var ca två centimeter!”

”En elev blev retad/provocerad av en annan elev. Han sprang till köket, tog fram två knivar ur en låda och hotade personal och barn med knivarna. Två personal fick hålla fast honom och bända loss knivarna ur händerna. Innan hade han tagit stryptag på en elev.”

”Elev ville äta fika under lektionstid, fick nej och tog då ett fast grepp om mitt hår. Släppte inte taget och då en annan lärare kom in i rummet tog eleven ett fastare tag. Eleven behöll greppet i sammanlagt 5 minuter och släppte inte taget om håret förrän vi sade att vi måste kontakta förälder om situationen. Jag var öm i hårbotten resten av dagen.”

 

Information

Datum
06 mars - 07 mars

Tid
09.00-16.00

Ort
Stockholm

Plats(lokal)
Magelungens lokaler Bondegatan 35 i Stockholm

Mat och dryck
Fika förmiddag och eftermiddag samt Lunch ingår,

Vad ingår
4 500 kr fram till 1 jan 5500 kr efter 1 Januari 5-9 st anmälda 10% rabatt 10 st och fler 20% rabatt

Upplägg
Dagkonferens två dagar i Stockholm

Pris
4500 kr exkl. moms

Anmäl dig