Preventiva Inkluderande lösningar (PIL)

 

PIL är en förebyggande insats för att öka studiero, trygghet och inkludering i skolan där ett utvecklingsteam från Magelungen arbetar tillsammans med en kommun eller enskild skolenhet.

Insatsen ger mätbar förändring över tid på er skola.

Kompetensutveckling av alla personal som gör skillnad på riktigt.

Skräddarsydda lösningar som leder till en bättre arbetsmiljö för elever så väl som personal.

Forskningsbaserade verktyg som skapar en miljö där fler elever får möjlighet till en positiv skolgång.

Programmet kombinerar kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd med kunskap om implementering.

Pil insatsen innefattar 15-20 tillfällen per termin på plats på er skola samt löpande kontakt via telefon, mejl och PIL-appen. Föreläsningar, workshops och fokusgrupper med elever och personal. Insatsen sträcker sig över 2 år; verklig förändring tar tid!

Hör Kata Nylén berätta om PIL.

Programmet är baserat på kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd tillsammans med kunskap om organisationsförändring och implementering. Skolförändringsprogram och utbildningar för skolpersonal misslyckas ofta när de ska förankras i den verkliga skolmiljön. Av den anledningen fokuserar PIL på att få till en märkbar förändring lika mycket som på de kunskaper och verktyg som lärs ut.

PIL-insatsen skräddarsys utifrån skolans prioriteringar, behov och organisation för att få så stor effekt som möjligt. Målen med PIL varierar därför beroende på skolans verksamhetsplanering och riktning. Utifrån kunskap om vad som gör skillnad för lärmiljön finns vissa specifika utvecklingsblock alltid med. Vilka verktyg som används under varje block samt hur de används och implementeras varierar dock beroende på skolans mål och organisation.

I programmet ingår en app som hjälper skolpersonalen att träna på nya färdigheter, följa sin egen utveckling och dela med sig av sina framgångar. När en skola har arbetat med PIL ska de ha förverkligat de populära begreppen inkludering och delaktighet. Efter PIL kommer personalen kunna ägna mer tid till pedagogisk verksamhet och mindre till tillsägelser och åtgärdsplaneringar.

Klicka för att läsa om vad Nack-Värmdöposten skriver om PIL

PIL uppmärksammas i ett reportage! 

 

Kontaktpersoner

Kata Nylén

Leg. psykolog och utbildad handledare

070- 798 09 12
kata.nylen@magelungen.com