Preventiva Inkluderande lösningar (PIL)

 

Skapa lugnare klassrum, ökad studiero och få fler elever att klara skolan

Hälften av alla högstadieelever uppger att de aldrig upplever studiero i klassrummet. Allt fler elever fullföljer inte skolan och var fjärde lärare upplever att de inte har kompetens föra att kunna motverka mobbning och annan kränkande behandling. PIL skapar förutsättningar för att vända trenden!

PIL ger konkreta och forskningsbaserade verktyg för att din skola ska få ökad studiero, förbättrade studieresultat och  bli en lugnare skola med ökad inkludering.

PIL skapar bred kompetenshöjning för alla. All personal på din skola kommer att få utbildning, stöd och handledning, vilket leder till en kollektiv kompetenshöjning. PIL gör skillnad på riktigt.

PIL skapar hållbarhet över tid. Vi vet att ett stort problem med utbildningar är att de är korta och ofta riktar sig endast till ett fåtal på skolan och därmed sällan får den effekt man vill. En viktig del i PIL är att stötta er skola i genomförande och implementering.

PIL är enkelt. Genom att arbeta med effektiva och evidensbaserade verktyg kan man med små beteendeförändringar skapa stora resultat. Vi hjälper er med strukturen.

PIL är på plats. Magelungen har lång erfarenhet av att arbeta med elever med särskilda behov och vi vet vad som krävs för att fler elever ska hänga med och klara skolan. Personal från Magelungen kommer att under två års tid att stötta, följa och handleda all personal på er skola.

Hör Kata Nylén berätta om PIL:

Hör Hemmestaskolan berätta om sina erfarenheter av PIL:

Detta får er skola:

 • Fyra terminers utbildning, handledning och stöd – två hela läsår
 • Sex föreläsningar per termin som riktar sig till all personal på skolan inom områden som till exempel NPF i skolan, lugnt bemötande, relation och samspel, positiv feedback, tydliga instruktioner
 • 4 handledningstillfällen per termin för skolledning och EHT
 • PIL-material för alla arbetslag
 • Tillgång till experter på implementering och skolutveckling
 • Insats anpassad efter behoven på er skola
 • Mätning och utvärdering av insatsen via Magelungens egen App
 • Organisatorisk problemlösning
 • Skräddarsydda lösningar för möta er skolas behov

Detta händer:

 • PIL omfattas av tre block och skolan arbetar med blocken återkommande och cyklist under två år
 • Personal får under blocken träna på konkreta färdigheter inom relation och samspel, positiv feedback och hur det går att ge tydliga instruktioner
 • Ledning och EHT får handledning i det organisatoriska arbetet och i att skapa rätt förutsättningar för att genomföra beteendeförändringar på skolan
 • Personalen får tekniker för kollegial handledning, observation och feedback utifrån de olika blocken
 • Personalen får struktur och aktivering för att varje vecka arbeta med diskussioner, reflektioner och konkreta uppgifter kopplade till PIL
 • PIL representanterna, det vill säga de som arbetar extra med PIL i vardagen, får återkommande handledning i sitt arbete
 • PIL integreras i vardagen. Vi riktar in oss på små beteenden i vardagen som har god dokumenterad effekt men som går att utföra utan att det tar alltför mycket tid från det övriga arbetet
 • Forskningen är tydlig med att lärande bygger på relation och därför har relationsskapande beteenden ett tydligt fokus i PIL
 • En fungerande skola är en skola som har tydliga förväntningar på elever, inte bara gällande det pedagogiska arbetet och betyg utan även på sociala färdigheter och samspelsfärdigheter

Programmet är baserat på kunskap om bemötande av elever i behov av särskilt stöd tillsammans med kunskap om organisationsförändring och implementering. Skolförändringsprogram och utbildningar för skolpersonal misslyckas ofta när de ska förankras i den verkliga skolmiljön. Av den anledningen fokuserar PIL på att få till en märkbar förändring lika mycket som på de kunskaper och verktyg som lärs ut.

PIL-insatsen skräddarsys utifrån skolans prioriteringar, behov och organisation för att få så stor effekt som möjligt. Målen med PIL varierar därför beroende på skolans verksamhetsplanering och riktning. Utifrån kunskap om vad som gör skillnad för lärmiljön finns vissa specifika utvecklingsblock alltid med. Vilka verktyg som används under varje block samt hur de används och implementeras varierar dock beroende på skolans mål och organisation.

I programmet ingår en app som hjälper skolpersonalen att träna på nya färdigheter, följa sin egen utveckling och dela med sig av sina framgångar. När en skola har arbetat med PIL ska de ha förverkligat de populära begreppen inkludering och delaktighet. Efter PIL kommer personalen kunna ägna mer tid till pedagogisk verksamhet och mindre till tillsägelser och åtgärdsplaneringar.

Klicka för att läsa om vad Nacka-Värmdöposten skriver om PIL:

PIL uppmärksammas i ett reportage! 

Axel Lindvall, Tilde Johansson, Ture Norman, Eric Svedlund, Felicia Sörensen, Annasofia Müller och Zeb Lager går alla i mellanstadiet på Hemmestaskolan och har märkt flera positiva följder av projektet.

Ladda ned ett informationsblad här:

Kontakta oss för mer information.

 

Kata Nylén

Leg. psykolog och utbildad handledare

070- 798 09 12
kata.nylen@magelungen.com

Erik Koskinen är socionom och koordinator på Akademi Magelungen.

Ring eller mejla:

erik.koskinen@magelungen.com 070-1727077